loader image

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MONARENA.STUDIO

(dalej: „Regulamin”)

 

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy https://monarena.studio/ (dalej: „Sklep”) z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bolesława Chrobrego 29/1, 80-423 w Gdańsku o numerze NIP: 9571017955, REGON 389588345 (dalej: „Sprzedawca”) jest prowadzony jest przez Monikę Renatę Górską. Dane kontaktowe: ul. Bolesława Chrobrego 29/1, 80-423 Gdańsk, hello@monarena.studio.
2. Adresem korespondencyjnym sklepu internetowego https://monarena.studio/ jest ul. Bolesława Chrobrego 29/1, 80-423 Gdańsk.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce prywatności Sklepu.

II. Definicje

Sprzedawca – MONA RENA Monika Renata Górska z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 29/1, 80-423 w Gdańsku i posiada numery NIP: 9571017955, REGON 389588345.
Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem https://monarena.studio/, którego właścicielem jest Sprzedawca.
Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem https://monarena.studio/.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Rejestracja – przypisanie osobie, która wyraża wolę zostania Klientem, loginu oraz hasła, które będą go identyfikować.
Towar lub Towary – towar lub towary, opisane na Stronie internetowej, co do których Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich zakupu.

III. Warunki techniczne, zobowiązania Klienta

1. Do korzystania ze Sklepu wymagany jest:

a) Dowolnego rodzaju komputer, tablet, smartphone lub urządzenie innego rodzaju posiadające funkcjonalności, jak urządzenia wcześniej wskazane, z dostępem do sieci internetowej i przeglądarką internetową taką jak Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub inną kompatybilną;
b) Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Przeglądanie treści powszechnie udostępnionych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu nie wymaga rejestracji. Korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę nie wymaga Rejestracji (założenia konta) na zasadach wskazanych w Regulaminie.
3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem zasad określonych Regulaminem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz ustalonymi zwyczajami.
4. Klient jest zobowiązany w szczególności do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym m.in. od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość strony internetowej Sklepu lub jej elementu technicznego, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Zabrania się wykorzystywania Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu lub treści naruszających obowiązujący porządek prawny, zasady współżycia społecznego lub ustalone zwyczaje, prowadzenia na stronach internetowych Sklepu jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej lub agitacyjnej.
6. Prawa własności intelektualnej do wszelkich utworów, logotypów, oznaczeń graficznych, skryptu oraz narzędzi go generujących w ramach Sklepu przynależą wyłącznie Sprzedawcy.

IV. Rejestracja

W celu dokonania przez Klienta dobrowolnej Rejestracji konieczne jest:
a) w zakładce „Zarejestruj się” wprowadzenie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres dostawy, telefon
b) zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki prywatności Sprzedawcy.

V. Zasady składania zamówień

1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem że Towar jest dostępny w magazynie bądź jest wypełniony formularz krawiecki na stronie celem realizacji Towaru na wymiar. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o częściowej realizacji lub anulowaniu całości zamówienia. W przypadku niedostępności całości Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o fakcie niemożności realizacji zamówienia.
3. Ceny Towarów wskazane na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Towarów będących przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia.
4. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na wskazany w trakcie składania zamówienia adres e-mail.
5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Informacje w sprawie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

VI. Wysyłka i zapłata

Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub usługi paczkomatowej. Zakupione Towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień bezpośrednio do Klienta lub do wskazanego paczkomatu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty wysyłki ponosi Klient i składa się na nie opłata pocztowa oraz koszty opakowania.
Sklep przyjmuje płatności realizowane za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych – podstawą wydania lub wysłania Towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmującą się obsługą płatności.
Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.
Termin wysyłki zamówionych Towarów wynosi do 15 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności.
Operatorem kart płatniczych jest Tpay.

VII. Reklamacje

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku oraz kodeksu cywilnego wobec Klientów będących konsumentami Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
2. Wszelkie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres e-mail: hello@monarena.studio.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta na adres mailowy, z którego przesłana została reklamacja.
4. Celem realizacji reklamacji wadliwy Towar należy zwrócić na adres studia: MONA RENA, ul. Bolesława Chrobrego 29/1, 80-423 Gdańsk, bądź do paczkomatu InPost znajdującego się blisko podanego adresu. Numer telefonu oraz adres mailowy, które należy wpisać przy nadaniu paczki to: +48 510 520 306 oraz hello@monarena.studio.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje jedynie konsumentom.
2. Konsument może zrezygnować z Towaru kupionego w Sklepie i złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym.
3. Klient-konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
4. Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi-konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
5. Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania paczki ze zwracanym towarem od Konsumenta zwróci Konsumentowi kwotę równą cenie zakupu zwracanego towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie przez niego upoważnionej do odbioru niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotów.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (tj. koszty jego opakowania, zabezpieczenia, nadania).

IX. Pozostałe postanowienia

1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę zamówionego Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi. Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju oraz dokonać ewentualnych czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.