loader image

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Osoby korzystające ze sklepu internetowego www.monarena.studio („Serwis”) są proszone o zapoznanie się z naszą polityką prywatności i wykorzystywania plików cookies przed podaniem jakichkolwiek danych:

1) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

a) Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrywania i odpowiedzi na przedstawiane Towary oraz do zawierania i wykonywania umów.

b) Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę. W każdej chwili mają Państwo prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. W ramach naszej polityki prywatności mają Państwo w szczególności prawo do:

I) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
II) sprostowania (poprawiania, aktualizacji) swoich danych,
III) usunięcia danych, jeżeli nie jest to sprzeczne z innymi przepisami prawa,
IV) ograniczenia przetwarzania danych,
V) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
VI) przenoszenia danych,
VII) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

c) Administratorem Państwa danych osobowych jest:
MONA RENA Monika Renata Górska
ul. Bolesława Chrobrego 29/1
80-423 Gdańsk
NIP 9571017955
REGON 389588345

d) Administratorem danych osobowych newslettera Serwisu jest:
MONA RENA Monika Renata Górska
ul. Bolesława Chrobrego 29/1
80-423 Gdańsk
NIP 9571017955
REGON 389588345

e) Sklep internetowy MONA RENA dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować użytkownikom naszego serwisu ochronę prywatności, które odpowiadają standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych Unii Europejskiej oraz w przepisach zawartych w krajowym porządku prawnym, w szczególności w:

I) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO),
II) ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
III) ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
IV) ustawie z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

f) Sklep internetowy MONA RENA dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć wszystkie Państwa dane osobowe w trakcie przekazywania ich nam przez Państwa i ochronić je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Ze szczególną uwagą staramy się dbać o to, aby Sklep internetowy nie zawierał żadnych treści sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem.

g) Użytkownicy, którzy nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych, nie powinni co do zasady, bez zgody swoich przedstawicieli ustawowych, składać zamówień ani subskrybować naszego newslettera. Sklep internetowy MONA RENA nie ma możliwości weryfikacji zakresu posiadanej przez użytkowników naszego serwisu zdolności do czynności prawnych.

h) Oświadczamy, że sklep internetowy MONA RENA nie profiluje danych osobowych ani też nie podejmuje decyzji na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych.

i) Oświadczamy również, że żadne z podejmowanych przez nas lub operatora naszego serwisu działań w ramach świadczenia usług drogą elektroniczną nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

j) Jednocześnie informujemy, że nasz sklep internetowy korzysta z plików cookies (ciasteczek).

k) Przechowywanie plików cookies i dostęp do informacji w nich zawartych wymaga zgody klienta. Klient może wyrazić taką zgodę za pomocą ustawień zainstalowanych w wykorzystywanym urządzeniu przeglądarki internetowej, która domyślnie zezwala na przechowywanie plików cookies. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcje przyjmowania cookies, odpowiednio konfigurując ustawienia przeglądarki internetowej. Dlatego prosimy o sprawdzenie ustawień swojej przeglądarki i jeśli nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie z plików cookies, prosimy o zaznaczenie w ustawieniach przeglądarki odpowiedniej opcji. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania. Zalecamy sprawdzanie ustawień cookies w wykorzystywanych przez Państwa przeglądarkach w celu skonfigurowania ustawień zgodnie z Państwa intencjami.

2) CELE I ZAKRES WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH

a) Wszelkie uzyskane przez nas dane będą wykorzystywane wyłącznie przez sklep internetowy MONA RENA jedynie w celu zagwarantowania profesjonalnej obsługi użytkowników Serwisu i nie zostaną udostępniane żadnym innym podmiotom, chyba że:

I) uzyskamy na to uprzednią zgodę osoby, których one bezpośrednio dotyczą,
II) obowiązek przekazania tych danych będzie wynikać z przepisów prawa,
III) jest to niezbędne w celu wywiązania się z zawartych z użytkownikami umów.

W tych przypadkach przekazanie Państwa danych może dotyczyć podmiotów, takich jak:

● firmy kurierskie lub partnerzy handlowi świadczący na naszą rzecz usługi o charakterze pomocniczym,
● banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
● organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w celu wykonania ciążących na sklepie internetowym MONA RENA obowiązków (np. urzędy skarbowe, inspekcja pracy, ZUS, sądy powszechne i administracyjne, mediatorzy itp.),
● podmioty świadczące na rzecz sklepu internetowego MONA RENA usługi niezbędne do prowadzenia działalności i realizacji umowy, w tym usługi księgowe.

b) Państwa dane osobowe administrowane przez sklep internetowy MONA RENA przetwarzane będą w następujących celach:

I) rozpatrywania skierowanych do nas ofert, zawarcia, wykonania i kontynuacji umów.
II) wykonania obowiązków prawnych ciążących na sklepie internetowym MONA RENA, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

V) w procesie zakupu towarów sklepu internetowego MONA RENA.

VI) w kierowaniu do Państwa treści marketingowych, zgodnie z treścią przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Kierowane do Państwa treści marketingowe w trakcie wykonywania umowy są uzależnione od tego, na jaką drogę komunikacji wyrazili Państwo zgodę.

VII) W realizacji prawnie uzasadnionego interesu sklepu internetowego MONA RENA polegającego na ewentualnym ustalaniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem określonym treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych.

3) OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

a) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem.

b) Będą archiwizowane i przetwarzane, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez sklep internetowy MONA RENA. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

c) Okres przechowywania i przetwarzania danych osobowych może każdorazowo zostać przedłużony, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem, np. w celu odnowienia licencji, zakupu praw itp.

d) Jeżeli dane osobowe przetwarzane były na podstawie tzw. zgody marketingowej, mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania.

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez nasz sklep internetowy mogą się Państwo skontaktować z Administratorem danych pod adresem: hello@monarena.studio, lub przesyłając informację na adres sklepu internetowego:
MONA RENA Monika Renata Górska
ul. Bolesława Chrobrego 29/1, 80-423 Gdańsk.
Nasza klauzula informacyjna może podlegać zmianom, o których będziemy informować na bieżąco za pomocą dostępnych kanałów komunikacji.